การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ
 • ติดต่อ
รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความ สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่ง สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เห็นควรให้มีการจัด ทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดย ครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหาร งานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ บริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการ ดำเนินงานใด ๆ ของบริษัทฯ กระทำด้วยความ เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของ บริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วย ความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ ตามความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการผลักดันให้เกิด วัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่า ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ที่ดีภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

หลักการและนโยบายการกำกับดูแล กิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย เล็งเห็นว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการนำไปสู่การ บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งการบริหารงานภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญทั้ง 5 หมวด ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่ง ผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข่าวสาร หรือข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิใน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ตระหนัก ดีว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญ สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะใช้สิทธิของตน ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนด แนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและ การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่นซึ่งเรียกว่าการ ประชุมวิสามัญ บริษัทฯ จะเรียกประชุมเพิ่ม เติมตามความจำเป็นและความเหมาะสมเป็น กรณีไป

บริษัทฯ ยังได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าว การประชุมในหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งยังได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการ ประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http:// www.pmthoresenasia.com อีกด้วย

ทั้งนี้ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โดยมีรายละเอียดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1. วิธีการก่อนการประชุม

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จัดการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โดยสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นสถานที่ ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ใน การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประชุมและระเบียบวาระการประชุมพร้อม รายละเอียดประกอบ ตลอดจนความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่อง ทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ผู้ถือหุ้น คือ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการ พิจารณาหนังสือบอกกล่าวการประชุม หรือการ ขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญ รายงานประจำปี 2560 33 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเอกสารการ ประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้นและตลาด หลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ซึ่งไม่ น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะ ดำเนินการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากกว่า 14 วันล่วงหน้าก่อน การประชุม ตามหลักปฏิบัติที่ดีของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ นอกจากนี้ หนังสือบอกกล่าวการ ประชุมดังกล่าวได้ถูกนำมาลงไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการ ตัดสินใจ ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะมีอยู่ในแต่ละวาระของการประชุม

  บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกเหนือจาก การส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือบอก กล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.pmthoresenasia.com ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศหนังสือบอก กล่าวการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และ หนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ซึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หนังสือบอก กล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 10-12 เมษายน 2560

  ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นใน แต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายละเอียดการ ประชุม เช่น วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกอบกับเหตุผล และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ใน แต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุม แบบฟอร์ม หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ต้องใช้ ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยผู้ถือหุ้นในการ ใช้สิทธิและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการ ประชุม

 2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

  ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความ สะดวกในการลงทะเบียน โดยการจัดช่อง ลงทะเบียนแยกระหว่าง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะ และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการ ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และใช้ใน การนับคะแนนเสียง พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้แนบ ซองจดหมายแบบตอบรับไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่ง หนังสือมอบฉันทะมาทางไปรษณีย์อีกด้วย

 3. ระหว่างการประชุม

  ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการอำนวยความ สะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความ ชัดเจน มีการใช้สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอใน ระหว่างการประชุมทั้งหมด บริษัทฯ ดำเนินการ ประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้ และเปิดโอกาส ให้ผ้ถู ือห้นุ ทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่าง เท่าเทียมกัน

  ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัด ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ประธานในที่ ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน เข้าร่วม เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไป อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

  บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากการสำรวจ การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดี” ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนน การประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ในระดับ “ดีมาก”

 4. วิธีการหลังการประชุม

  บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมราย ละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละ วาระการประชุมโดยผ่านช่องทางของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.pmthoresenasia.com

  บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2560 ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการ เผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ อีกด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้ง ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย โดยดำเนินการดังนี้

 1. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม ทั้งเอกสารหรือข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เพื่อรักษาสิทธิและอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย ตนเอง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุถึงเอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการมอบ ฉันทะอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบ ฉันทะ เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่าง น้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วม ประชมุ และลงมติ ทั้งนี้ บรษิ ทั ฯ จะแจง้ ราย ชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น
 3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เพิ่ม ช่องทางในการรับทราบข่าวสารของ ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกเหนือไปจากการแจ้งข้อมูลผ่าน ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่เป็น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะเผยแพร่ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าด้วย
 4. บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและ สารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้า ถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้น ชาวไทยและต่างชาติ
 5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ตามความเหมาะสม
 6. บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกัน การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงค่สู มรสและบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบท ลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือนำข้อมูลของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนไว้แล้ว
 7. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและ ผู้บริหารทุกคนซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิด เผยผลการดำเนินงานทางการเงินราย ไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ข้อห้ามนี้ใช้ บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่า จ้างกรรมการของบริษัทฯ หรือที่กรรมการ ของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน โดย เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งเตือนคณะ กรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการ ซื้อขายหลักทรัพย์
 8. บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลัก ทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการ ถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม)
 9. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็น ผู้จัดเก็บและจัดส่งสำเนาแก่ประธาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
 10. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรม กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว เพื่อ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการใดๆ ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่ เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหาร ที่ดำเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะ ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นๆ ให้เลขานุการ บริษัทฯ ทราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ทางการค้า สังคม รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่ เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งจะ กล่าวถึงข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ข้อ พึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของ พนักงานบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะเข้าข่ายมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • 3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
  • (ก) ผู้ถือหุ้น
   บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิด ผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนิน ธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล ทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลา อันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะ ปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ใน กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ อาทิ สิทธิใน การขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้ รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดง ความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทน อย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน ฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
  • (ข) พนักงาน
   บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งใน ทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ จึงได้ว่าจ้าง พนักงานที่มีความสามารถและ ประสบการณ์ตามแผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติการของบริษัทฯ และ มุ่งรักษา พนักงานให้ทำงานในระยะยาว โดยสร้าง สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วน ตัวให้กับพนักงาน บริษัทฯ มีการจ่ายผล ตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและ สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของ อุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบาย ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจาก ผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใน ระยะยาวได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ พนักงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการ ดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่ พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเกษียณอายุการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับ พนักงานประจำ ซึ่งรวมถึง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล วันหยุดลาคลอด และวันหยุดประจำปี
  • (ค) คู่แข่ง
   บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งโดยการดำเนิน ธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็น การฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันทางการค้า
  • (ง) เจ้าหนี้
   บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษา สัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ และ เจ้าหนี้อยู่เสมอ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูล ที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดย เคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดำรง อัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ รายงานประจำปี 2560 35 เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ ไม่ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
  • (จ) คู่ค้า
   บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้ให้ บริการจากภายนอก โดยพิจารณาจากการ วางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแล ลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง
  • (ง) ลูกค้า
   บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญ อย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้าง ความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการ อย่างเป็นเลิศ โดยพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้าอย่างยุติธรรมและมืออาชีพ
  • (ช) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม
   บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการนำเทคโนโลยีมาใช้และมีการ พัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปลูกฝังให้ พนักงานมีจิตสำนึกในการคำนึงถึงผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
 • 3.2 การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อดำเนิน การนำแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) มาใช้เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน

 • 3.3 การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบน

  บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานประพฤติและ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฏหมาย โดยได้กำหนด เป็นแนวปฏิบัติข้อหนึ่งในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับ ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองต่างๆ พนักงาน ไม่ควรรับหรือให้ของขวัญ ความช่วยเหลือใน การเลี้ยงรับรองต่างๆ หากการรับหรือการให้นั้น ผูกมัดหรือดูเหมือนว่าจะผูกมัดผู้รับ หรือ หากการรับหรือการให้นั้น ถือว่าเป็นความพยายาม ที่จะให้มีอิทธิพลอยู่เหนือการตัดสินใจ

  กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน และสมาชิก ครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ ไม่ควรจะยอมรับ หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองใดๆ ใน กรณีดังต่อไปนี้ (ก) ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ เชิงธุรกิจที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา (ข) มีมูลค่าสูงมาก (ค) อาจตีความได้ว่าเป็นเงินที่มีภาระผูกพัน เงิน สินบน หรือการจ่ายเงินที่ละเมิดต่อกฎหมาย (ง) ละเมิดต่อกฎหมายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ บริษัทฯหากถูกเปิดเผย

 • 3.4 การดำเนินการในกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

  บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการคุ้มครอง ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสในการกระ ทำผิด หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน ดังกล่าว (Whistle Blowing Policy) โดยผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะ ไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย และบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็น ความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของ ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

 • 3.5 ช่องทางในการติดต่อบริษัทสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัทฯ ได้การดำเนินการจัดให้มีช่องทางในการ รายงานมายังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อ ร้องเรียนจะถูกส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ ประชุมเป็นรายไตรมาส โดยแจ้งทางอีเมล pmtawhistleblowing@thoresen.com หรือ ทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตู้ ป.ณ. 12 ปณฝ. ไทย พาณิชย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มิใช่ข้อมูล ทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดย บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อ ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและ สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อ รายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะ ทางการเงิน และผลการประกอบการที่แท้จริง ของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทาง บัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม มาตรฐานทางการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดย ทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานรายงาน ทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อ ถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลาตามประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาท และ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมถึงจะเปิดเผย ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ใน เวลาที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ให้ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง ระบบการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.pmthoresenasia.com) และข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ (press release)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติ งานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจ ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทาง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มี การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยคณะ กรรมการบริษัทฯ จะแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกัน ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการ บริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะ กรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วย ให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ พิจารณาทบทวนผลงาน และแนวทางการ ดำเนินงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและความเข้าใจที่ดีในการทำงาน ร่วมกันของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ชุดย่อย โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานจะ กระทำทั้งในรูปแบบประเมินทั้งคณะและ รายบุคคล และเลขานุการบริษัทฯ จะนำเสนอ ผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะและเป็นรายบุคคล

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี การประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ เป็นรายคณะ และการประเมินตนเองของ คณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธาน กรรมการเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบประเมินผล งานของคณะกรรมการเป็นรายคณะและแบบ ประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นราย บุคคลให้แก่กรรมการแต่ละคนโดยแบบฟอร์มที่ ตอบกลับมาจะเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อ ประมวลภาพรวมและสรุปผลคะแนนโดยมี เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

 • 1. ระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 90 - 100
 • 2. ระดับดีมาก โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 80 - 89
 • 3. ระดับดี โดยมีคะแนนประเมินระหว่างร้อยละ 70 - 79
 • 4. ระดับพอใช้ โดยมีคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 69

ทั้งนี้ การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะแบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ 6 หัวข้อ ดังนี้

 • 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 • 2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
 • 3. การประชุมคณะกรรมการ
 • 4. ผลงานของคณะกรรมการ
 • 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
 • 6. การพัฒนาส่วนบุคคลของกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล แบ่งเป็นเรื่องหลักๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

 • 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 • 2. การประชุมคณะกรรมการ
 • 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยประธานกรรมการจะรายงานผลการ ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ใน ปี 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการทั้งคณะ (as a whole) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” และผลประเมินรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

การประเมินตนเองของคณะ กรรมการชุดย่อยรายคณะและ รายบุคคล

ในปี 2560 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลการทำงานของคณะ กรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการส่งแบบ ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็น รายคณะและแบบประเมินตนเองของคณะ กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลให้แก่กรรมการ แตล่ ะคนโดยแบบฟอรม์ ที่ตอบกลับมาจะเก็บไว้ ที่เลขานุการบริษัท เพื่อประมวลภาพรวมและ สรุปผลคะแนน ทั้งนี้ การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะและ รายบุคคลแบ่งเป็นเรื่องหลัก ๆ 3 หัวข้อ ดังนี้

 • 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 • 2. การประชุมคณะกรรมการ
 • 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในปี 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะ (as a whole) และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเป็นรายคณะ (as a whole) และรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร โดยให้กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนเข้าร่วม การอบรม ซึ่งจัดโดยบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารทุกคนให้ทันต่อสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการ ดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ด้วย โดยรายละเอียดการเข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อกรรมการ หลักสูตร
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 17/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ
 • Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
3. พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน
 • Director Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 45/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
4. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
5. นายสมพร จิตเป็นธม
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 178/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
6. นายรพี ม่วงนนท์
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
7. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
 • Diploma Examination รุ่นที่ 49/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Board’s Role in Mergers and Acquisition (M&A) รุ่นที่ 1/2554 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
8. นายซิกมันต์ สตรอม
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย