ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 14 มีนาคม 2561

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 69,338,498 68.52
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 7,961,505 7.87
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 1,532,231 1.51
4. นายโสภณ วิรเศรณี 1,000,000 0.99
5. นายสำเริง มนูญผล 1,000,000 0.99
6. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์ 650,000 0.64
7. นางสาวขัณชรส งามศัพพศิลป์ 650,000 0.64
8. นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล 650,000 0.64
9. นางสาวอนงค์พร จิตรสำเริง 650,000 0.64
10. นายชัยยศ เขมัษเฐียร 650,000 0.64
11. นางวรรณศิริ แดงประเสริฐ 650,000 0.64
12. นายธีรเมศร์ พัชระสุรสิทธิ์ 650,000 0.64
13 นายสมชัย วสุพงศ์โสธร 650,000 0.64
14. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ 650,000 0.64
15. นายชาตรี บุนนาค 563,321 0.56
16. นายภัทร์กร วงศ์สวรรค์ 450,000 0.44
17. นายปิยะ กิตติธีรพรชัย 571,700 0.56
18. นางสุวิมล มหากิจศิริ 442,717 0.44
19. นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา 550,000 0.54
20. นายพิสิทธิ์ โสฒิพันธุ์ชัย 548,400 0.54
  รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก 90,215,655 89.15
  ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 10,984,345 10.85
  รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 101,200,000 100.00