ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 14 มีนาคม 2562

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 69,338,498 68.52
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ /1 8,611,505 8.51
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 1,532,231 1.51
4. นายโสภณ วิรเศรณี 1,100,000 1.09
5. นายสำเริง มนูญผล 1,000,000 0.99
6. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์ 650,000 0.64
7. นางสาวขัณชรส งามศัพพศิลป์ 650,000 0.64
8. นางสาวอนงค์พร จิตรสำเริง 650,000 0.64
9. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร 650,000 0.64
10. นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล 650,000 0.64
11. นายชัยยศ เขมัษเฐียร 650,000 0.64
12. นางวรรณศิริ แดงประเสริฐ 650,000 0.64
13. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ 650,000 0.64
14. นายชาตรี บุนนาค 650,000 0.64
15. นายภัทร์กร วงศ์สวรรค์ 650,000 0.64
16. นายปิยะ กิตติธีรพรชัย 613,700 0.61
17. นายพิสิทธิ์ โสฒิพันธุ์ชัย 570,000 0.56
18. นางสุวิมล มหากิจศิริ 563,321 0.56
19. นายณัฐพล บุญฤทธิ์ 553,000 0.55
20. นายนิพัทธ์ ฟูตระกูล 442,717 0.44
  รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 รายแรก 90,824,972 89.75
  ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 10,375,028 10.25
  รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 101,200,000 100.00

หมายเหตุ: /1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นจำนวน 650,000 หุ้น ภายใต้คัสโตเดียน คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด