ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 12 มีนาคม 2563

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 69,338,498 68.52
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ /1 8,611,505 8.51
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 1,432,231 1.42
4. นายโสภณ วิรเศรณี 1,030,000 1.02
5. นายสำเริง มนูญผล 1,000,000 0.99
6. นายณัฐพล บุญฤทธิ์ 703,000 0.69
7. นายวุฒิพงษ์ วงศ์ภัทรกุล 654,700 0.65
8. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์ 650,000 0.64
นางสาวขัณชรส งามศัพพศิลป์ 650,000 0.64
นางสาวอนงค์พร จิตรสำเริง 650,000 0.64
นายสมชัย วสุพงศ์โสธร 650,000 0.64
นายชัยยศ เขมัษเฐียร 650,000 0.64
นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ 650,000 0.64
นายชาตรี บุนนาค 650,000 0.64
นายภัทร์กร วงศ์สวรรค์ 650,000 0.64
นายเจษฎา ประชิตโรมรัน 650,000 0.64
9. นายปิยะ กิตติธีรพรชัย 615,800 0.61
10. นายพิสิทธิ์ โสฒิพันธุ์ชัย 580,000 0.57
  รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 89,815,734 88.74
  ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 11,384,266 11.26
  รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 101,200,000 100.00

หมายเหตุ: /1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นจำนวน 650,000 หุ้น ภายใต้คัสโตเดียน คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด