ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน
ปี 2565 ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565  ดาวน์โหลด
ปี 2564 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2564  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564  ดาวน์โหลด
ปี 2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2563  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563  ดาวน์โหลด
ปี 2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2562  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2562  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2562  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562  ดาวน์โหลด
ปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2561  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2561  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2561  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2561  ดาวน์โหลด
ปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2560  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2560  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2560  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2560  ดาวน์โหลด
ปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2559  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2559  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2559  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2559  ดาวน์โหลด
ปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2558  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2558  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2558  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2558  ดาวน์โหลด
ปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2557 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค 2557) ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2557  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2557  ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2557  ดาวน์โหลด
ปี 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2556  ดาวน์โหลด