ข้อมูลผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นพร้อมซองตอบรับ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด