การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ
 • ติดต่อ
รายงานว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่ง สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เห็นควรให้มีการจัด ทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการ ดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของ บริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการผลักดันให้เกิด วัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร มีการบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ซึ่งในจำนวนนี้้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่่เกี่ยวข้องกำหนด และในจำนวนนี้้ ก็เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศไทย นอกจากนี้้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ

กรรมการแต่ละคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถ ตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้แบ่งแยก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท ฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยขึ้นจำนวน 4 คณะได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ ที่่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ เพื่อช่วยทำหน้าที่กลั่นกรองงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และได้กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่่ความรับผิดชอบตาม กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะเอาไว้

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคุลเพื่อเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการลาออกหรือครบกำหนดออกตามวาระ ภายใต้หลักเกณฑ์การสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากการมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดวันและเวลาประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระประจำของการประชุม แต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ หนังสือเชิญประชุม ร่างรายงานการประชุม และข้อมูลประกอบ ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป

6. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและ ธุรกิจที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรม สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ กรรมการและส่งเสริมการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ฯ ให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญโดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือริดรอนสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของ บริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญ สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ บริษัท ฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ บริษัทฯ จะเรียกประชุมเพิ่มเติม ตามความจำเป็นและความเหมาะสมเป็นกรณีไป

บริษัท ฯ ยังได้ตีพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการประชุมในหนังสือพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งยังได้ เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.pmthoresenasia.com อีกด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดจัดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตัสสวีท 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แต่เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 และ ขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 จึงมีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกำหนดวันประชุมใหม่โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โดยมีรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1. (ก) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดจัดการประชุุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตัสสวีท 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ซึ่งต่อมาภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้อนุมัติให้เลื่อนการประชุมไปจากกำหนดเดิม และได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นใหม่ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาในการพิจารณาหนังสือบอกกล่าว การประชุม หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม โดย บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารการประกอบการพิจารณาให้กับ ผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการประชุมตามกำหนดการ เดิมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม และต่อมาเมื่อมีการเลื่อนการประชุมออกไป บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการส่งจดหมายชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยหนังสือบอกกล่าวการประชุม ได้นำมาลงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีปรากฏอยู่ในแต่ละวาระของการประชุม

  บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และสามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.pmthoresenasia.com ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศหนังสือบอกกล่าวการประชุม ผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยอย่างน้อย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ประกาศ ลงในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2564

  ก่อนการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้งผู้ถือหุ้น จะได้รับรายละเอียดการประชุม เช่น วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม ระเบียบวาระการประชุมประกอบกับเหตุผลและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ ประชุม แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารที่ต้อง ใช้ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อช่วยผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและ ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

 2. (ข) วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนและจัดส่ง เอกสารลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อน วันประชุมผ่านลิงค์หรือการสแกน QR Code และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“อินเวนท์เทค”) โดยระบบของอินเวนท์เทคได้ผ่านการ ตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมแล้ว โดยในวันประชุมมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของอินเวนท์เทค คอยให้คำแนะนำตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้้ บริษัทฯ ได้นำระบบการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้การประมวลผลการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

 3. (ค) ระหว่างการประชุม

  ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ฯ ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ และการประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วม การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อตอบข้อซักถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

  ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้บริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย

  บริษัท ฯ ได้รับการประเมินผลจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนในระดับ“ดี” ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในระดับ “ดีมาก”

 4. (ง) วิธีการหลังการประชุม

  บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมโดยผ่านช่องทาง ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.pmthoresenasia.com

  บริษัท ฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ฯ มีนโยบายในการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดย ดำเนินการดังนี้

 1. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการ ประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เพื่อรักษาสิทธิและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัท ฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อ กรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ฯ ได้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ นอกเหนือไปจากการแจ้งข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่เป็นหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะเผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าด้วย
 4. บริษัท ฯ ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทยและต่างชาติ
 5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ตามความเหมาะสม
 6. บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว
 7. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหารทุกคน ซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัท ฯในช่วง 3 สัปดาห์ก่อน การเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ข้อห้ามนี้ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่กรรมการของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ นิติบุคคลที่ว่าจ้างกรรมการของบริษัท ฯ หรือที่กรรมการของบริษัทฯ ทำการเป็นตัวแทน โดยเลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งเตือนคณะกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนถึงช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
 8. บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 9. บริษัท ฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดส่ง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บ และจัดส่งสำเนาแก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
 10. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการใดๆ ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารที่ดำเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นๆ ให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ

หมวดที่่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่า จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนด ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งจะกล่าวถึงข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ข้อพึงปฏิบัติ ของกรรมการบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัท ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะ เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
  • ผู้ถือหุ้น
   บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสในเวลาอันสมควร และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัท ฯ ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณา
  • พนักงาน
   บริษัท ฯ ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท ฯ จึงได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัท ฯ และมุ่งรักษาพนักงานให้ทำงานในระยะยาว โดยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้กับพนักงานบริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในระยะยาวได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเกษียณอายุการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มี สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานประจำ ซึ่งรวมถึง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพส่วนบุคคล วันหยุดลาคลอด และวันหยุดประจำปี
  • คู่แข่ง
   บริษัท ฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งโดยการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง และเป็นมืออาชีพ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการ ฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
  • เจ้าหนี้
   บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหนี้อยู่เสมอ บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกําหนด และเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชําระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การดํารงอัตราส่วนทางการเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น และหากเกิดกรณีที่บริษัท ฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัท ฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
  • คู่ค้า
   บริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก โดยพิจารณาจากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความสามารถในการแข่งขัน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การป้องกันและดูแลลูกค้า และวิธีการบริหารความเสี่ยง
  • ลูกค้า
   บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการอย่างเป็นเลิศ โดยพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและมืออาชีพ
  • ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม
   บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีการนำเทคโนโลยีมาใช้และมีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปลูกฝังให้พนักงาน มีจิตสำนึกในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัท ฯ จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับข้อทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัท ฯ จะเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงิน และผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานทางการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลาตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ฯ รวมถึงจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทั้้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบการสื่อสาร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.pmthoresenasia.comและข่าวประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ (press release)

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท ฯ โดยคณะกรรมการ บริษัท ฯ จะแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม ของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์