การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ติดต่อ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

อาคารอรกานต์ ชั้น 8, 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทจะรักษาข้อมูล
ของท่านเป็นอย่างดีและดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป

* ชื่อ:
* อีเมล์:
* โทรศัพท์:
   ที่อยู่:
   หัวข้อ:
* ข้อความ:
   เอกสารแนบ :
   (ขนาดไฟล์สูงสุด: 2MB)

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้