ข้อมูลผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการในรูปแบบของการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบาคองโคเป็นหลัก และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศเวียดนามและประเทศไทย


วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รอบผลประกอบการ
24/02/2565 14/03/2565 13/05/2565 เงินสด 0.50 01/01/2564-31/12/2564
26/04/2564 12/03/2564 14/05/2564 เงินสด 0.70 01/01/2563-31/12/2563
16/04/2563 11/03/2563 12/05/2563 เงินสด 0.50 01/01/2562-31/12/2562
27/02/2562 14/03/2562 09/05/2562 เงินสด 0.50 01/01/2561-31/12/2561
26/02/2561 13/03/2561 18/05/2561 เงินสด 1:00 01/01/2560-31/12/2560
24/02/2560 09/03/2560 19/05/2560 เงินสด 1:17 01/01/2559-31/12/2559
16/03/2559 28/03/2559 19/05/2559 เงินสด 1:12 01/01/2558-31/12/2558