ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 15 มีนาคม 2565

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 69,338,498 68.52
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 9,070,894 8.96
3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 6,543,628 6.47
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 1,432,231 1.42
5. นายโสภณ วิรเศรณี 1,000,000 0.99
6. นาย ณัฐพล บุญฤทธิ์ 760,000 0.75
7. นาย ไชยยศ พงศ์จารุสถิต 656,000 0.65
8. RAFFLES RESOURCES 1 LTD. 650,000 0.64
9. นายปิยะ กิตติธีรพรชัย 615,800 0.61
10. นายพิสิทธิ์ โสฒิพันธุ์ชัย 580,700 0.57