ข้อมูลผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 09: ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 : แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกำหนดวันประชุมใหม่ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ดาวน์โหลด
คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 09: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : มาตรการในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 : แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 09: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : มาตรการในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 : แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นพร้อมซองตอบรับ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด